ACTUEEL!!!!!
  
De tekenthuistesten zijn onbetrouwbaar. Het TV programma Kassa besteedde er al aandacht aan en kwam tot deze conclusie.
 
Zelfs de officiële testen presteren slecht, volgens eigen onderzoek van het RIVM is gemiddeld ongeveer 50% fout negatief.  
 
Deze website staat vol met wetenschappelijke studies die bewijzen dat de testen niet optimaal presteren. !! 
 
Het RIVM stelt en ook in de CBO richtlijn Lyme-borreliose is te lezen, dat wanneer de teek binnen 24 uur verwijderd is, de kans op besmetting nihil is.
 
Er wordt veel beweerd over de ziekte van Lyme, echter veel is onjuist.
Dit alles wordt besproken en weerlegd in het commentaar op de CBO richtlijn.
 
Interessante uitzending op Canvas over chronische Lyme 
 
De CBO richtlijn Lyme-borreliose 2013 is officieel van kracht. In deze richtlijn blijven de onzekerheden onverminderd voortbestaan, niet alleen zijn er aanbevelingen die onvolledig, onjuist maar zelfs misleidend zijn, dit vanwege het selectieve gebruik van de literatuur als bewijs.
Het kritische commentaar op de richtlijn blijft dan ook onverkort gehandhaafd.
 
In de kamerbrief 29-08-13  van Min. E. Schippers in zake het Burgerinitiatief Lymeziekte staat dat, verbetering van de diagnose moet komen door accreditatie van laboratoria. Echter hierdoor maakt men van een slechte test nog geen goede. De studie van van Ang et al. laat zien, dat niet de uitvoering maar de slechte testgevoeligheid oorzaak is van de vele fout-negatieve resultaten.
 
Dit advies van de minister is gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad, de medische microbiologen en de CBO richtlijn. De laatste is onvolledig, tendentieus en misleidend. Dezelfde zichzelf benoemde Lyme-experts zitten zowel in de GR als CBO. Hierdoor is het advies van de GR eveneens, onvolledig, tendentieus en misleidend. Bovendien zijn deze experts betrokken bij het onderzoek en de verdeling van subsidies en hebben ze er hierdoor een zakelijk belang bij.
 
De medische microbiologen blijven volhouden dat de testen optimaal presteren ondanks wetenschappelijke literatuur die dit tegenspreekt. Bovendien blokkeren zij moderne testmethoden op onrealistische gronden. Lees het uitgebreide commentaar van Niek Haak op het consensusberaad Lyme Laboratorium Diagnostiek van de medische microbiologen zoals verschenen in NTMM.(2012-3)
Het is onbegrijpelijk dat de medici in dit land de andere kant blijven opkijken en dat er niemand iets onderneemt hiertegen.
Dit advies en de nieuwe CBO richtlijn zullen er voor zorgen dat door foute diagnose meer patiënten verstoken blijven van behandeling, evenals de chronische patiënten.
 
 
Touwtrekken om nieuwe richtlijn Lyme , Pharmaceutisch Weekblad.
 
Een recente studie van het RIVM toont aan dat 29,3% van de teken besmet is en dat 56% van de patiënten binnen 24 uur besmet raakt. Dit is in tegenspraak met wat de CBO richtlijn Lymeziekte zegt, dat de kans binnen 24 uur nihil is. De CBO richtlijn is dus misleidend, meer dan de helft van de patiënten was besmet na een aanhechtingstijd van minder dan 24 uur.!!!! Deze vaststelling staat ook in het commentaar op de CBO richtlijn Lyme.
 
In het Reformatorisch Dagblad is een tweeluik verschenen over de ziekte van Lyme op 20-4 en op 27-4 j.l. met speciale aandacht voor de kritiek op de concept CBO richtlijn
 
Een uitgebreid artikel over de ziekte van Lyme in het Limburgs Dagblad van 20-3-2013.
Met toestemming van de Media Groep Limburg
 
De herziene CBO richtlijn Lymeziekte is verschenen, de uiteindelijke versie is gelijk aan de conceptversie juli 2012 die hier te downloaden is. Oude wijn in nieuwe zakken!!!
 
Lees het commentaar op de concept richtlijn hier. Met dit commentaar is door de CBO commissie niets gedaan, de onjuistheden in de richtlijn werden niet gecorrigeerd.  
 
Nieuwe wetgeving in Virginia USA die artsen verplicht bij een Lymetest patiënten er op te wijzen dat fout negatief en fout positief mogelijk is.

Een studie van het RIVM en VUMC laat zien dat de gevoeligheid van de testen tussen de 34 en 59% ligt en dat 36% door de Elisa-test gemist wordt. Ondanks deze volledig ontoereikende gevoeligheid blijven we hiermee werken en sturen zo de helft van de Lymepatiënten met een onjuist testresultaat naar huis, met alle gevolgen van dien. En niemand doet wat!!! Wat doet de Inspectie??? 

Zeer belangrijk onderzoek van Embers et al. die het overleven van borrelia na een lange antibioticabehandeling bewijst.
 
Recente studie toont het overleven van borrelia na een infuusbehandelingen aan.

 

Bartonelle de meest voorkomende co-infectie (10%) in bosarbeiders in Polen.

De ziekte van Lyme een onderschat probleem.

Onderzoek naar de gevolgen voor patiënt en maatschappij door NVLP en de Ombudsman

-Interessante studie van het RIVM naar de betrouwbaarheid van Elisa's en immunoblots  

-Tros Radar uitzending over de ziekte van Lyme

-Is het RIVM objectief in haar voorlichting? hier het commentaar

 

Lyme-borreliose

De ziekte van Lyme (Borreliose) is de snelst groeiende en meest voorkomende zoönose in West Europa en in Noord-Amerika. Volgens gegevens van het RIVM bezochten in 2001 naar schatting 61.000 patiënten een arts met een tekenbeet waarvan 12.000 een erythema migrans (rode kring rond de beet) vertoonde. Dit is een verdubbeling sinds 1994 toen nog 6.500 patiënten met een EM een arts bezochten.

In 2005 werd volgens het RIVM bij 17 000 patiënten Lyme vastgesteld, dat is 40% meer dan in 2001 en bijna een verdrievoudiging sinds 1994. De meest recente gegevens van het RIVM van 29-3-2010 laten zien dat in 2009 in totaal 22.000 mensen een arts bezochten met een rode kring. De tendens is dus duidelijk stijgend hetgeen zorgwekkend te noemen is.

Omdat precieze incidentiecijfers niet bekend zijn, gaat men er van uit dat dit het topje van de ijsberg is en dat het werkelijke aantal patiënten met een tekenbeet 10 keer hoger is, hetgeen betekent dat jaarlijks ongeveer meer dan 1 miljoen mensen één of meerdere tekenbeten oplopen. Omdat niet alle teken geïnfecteerd zijn met de Borrelia bacterie krijgen ongeveer 300.000 mensen de infectie.  Bij slechts 50% van de patiënten is een EM waarneembaar, terwijl dit als een belangrijk diagnostisch criterium voor de ziekte van Lyme wordt gezien.


Alle wetenschappers zijn het er over eens dat de ziekte van Lyme in een zo vroeg mogelijk stadium dient te worden behandeld ter voorkoming van ernstige chronische klachten. Op de manier waarop dit gedaan moet worden zijn de wetenschappers in twee groepen verdeeld; degene die enkel een rigide korte antibiotica behandeling als voldoende achten en degene die een lange antibioticakuur voorschrijven. Dit leidt tot controverse waarbij de patiënt niet gebaat is.
Het is echter bevreemdend dat de wetenschappers die vroeger de persistentie van Borrelia hebben aangetoond, heden een andere mening zijn toe gedaan. Zij vermoeden na een "adequate" antibiotica behandeling, bij resterende klachten, een moleculaire auto-immuun mimicry dan wel een post-Lyme syndroom PLS. Hiervoor is echter door hen tot op heden nog geen wetenschappelijk bewijs geleverd. De laatste jaren is echter een veelheid aan wetenschappelijke literatuur verschenen, waar de persistentie van de ziekte van Lyme na een antibiotica behandeling, door de bijzondere eigenschappen van de spirocheet Borrelia, is aangetoond. Trouwens het één hoeft het andere niet uit te sluiten, daar het samengaan van een persisterende Lyme-borreliose en een autoimmuunziekte zijn aangetoond. Eveneens is het mogelijk, dat bij persisterende klachten na een antibioticabehandeling er sprake is van een niet opgemerkte co-infectie. Er dient dan ook een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen PLS en chronische Lyme als gevolg van één of meerdere persisterende infecties.

EMHelaas volgt bij Lyme-patiënten die géén EM hebben gehad, door de diagnostische en serologische dilemma’s, vaak een misdiagnose. Door de progressie van de ziekte kan dit tot ernstige chronische klachten leiden, die later, mede door de therapeutische problemen, zeer moeilijk te bestrijden zijn.

De ziekte van Lyme is een complexe multisysteem ziekte, die zich manifesteert van een milde tot een ernstige chronische aandoening. De diagnose alsmede de therapeutische beoordeling dient te geschieden op basis van klinische gegevens, daar de bestaande immunologische testen met een sensitiviteit van circa 60% zeer onbetrouwbaar zijn. Een onderzoek door het RIVM en VUMC in 2010 resulteerde in een gevoeligheid van 34-59% bij 8 verschillende Elisa's.  

De informatie op deze website behandelt alle aspecten van Borreliose en de co-infecties, in tegenstelling tot officiële informatiebronnen die slechts een onvolledig en eenzijdig beeld van deze ziekten geven. Niet alleen belangrijke literatuur uit het verleden, maar ook recent verschenen wetenschappelijke literatuur is hier te vinden. Deze site zal daarom dan ook regelmatig worden geactualiseerd.
In het bijzonder aan te bevelen zijn de "Evidence-based richtlijnen voor het management van de Lyme-borreliose" van de ILADS in de Nederlandse vertaling (pdf).

Bekijk ook de video, " de ziekte van Lyme onderschat", uitgezonden door Twee Vandaag op 1-06-05.

In het programma Radar besteedt Antoinette Hertsenberg uitgebreid aandacht aan de problematiek rondom de ziekte van Lyme.